Ectodermal Dysplasia Society – U.K. Spring 2013 – Issue 1